سلفون رولی

سلفون رولی همان محصول پلیمر است که با انجام یک سری فرایند و گذشتن از از آب خنک تبدیل به  سلفون رولی می شود. مواد تشکیل دهنده اصلی سلفون رولی مواد پلی پروپیلن است که از مواد پتروشیمی دریافت می شود سلفون رولی با توجه به نیاز مشتری و همچنین ابعاد درخواستی به صورت رول […]